Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás – Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

 

1. Az ÁSZF alkalmazása

 

1.1. Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás szállításai és szolgáltatásai – ha az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás és a vele szerződő fél (továbbiakban: Megrendelő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg - kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.

1.2. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Vevő és az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

 

2. A szállítási szerződés létrejötte

 

2.1 Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozása termék ismertetőiben és prospektusaiban megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok feltételei az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.

2.2 Megrendelő az elvégzendő munkát írásban – elektronikus módon – Interneten keresztül vagy e-mail útján -, továbbá szóban vagy telefonon rendelheti meg. Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás bizonyos megrendelések esetén kérheti a Megrendelőtől, hogy a szóban vagy telefon útján, illetőleg elektronikus módon tett megrendelését írásban, cégszerűen aláírva erősítse meg. Megrendelő a megrendelésben adja meg az elvégzendő munka leírását. Kétség esetén az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás a megrendelés kiegészítésére hívja fel a Vevőt.

2.3 A szerződés az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás és a Megrendelő között KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás. által megküldött és a Megrendelő által elfogadott árajánlat aláírásával jön létre.

2.4 Amennyiben az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás a szóban vagy elektronikus módon tett megrendelés írásbeli megerősítését kéri, úgy a szerződés Megrendelő ezen nyilatkozatának KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás általi átvétele napján jön létre, az írásbeli közléseknek megfelelő tartalommal. Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás egyes megrendeléseket, a megrendelt munka fajtájára, illetőleg más egyedi tulajdonsága alapján egyedi megrendelésként – egyedi megrendelés – kezel. Egyedi megrendelés esetén az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás  a megrendelést írásban visszaigazolja, a munkavégzés feltételeit ugyancsak írásban közli Vevővel. A Megrendelővel a megrendelésre küldött dokumentumban közli, hogy megrendelését egyedi megrendelésként tartja nyilván.

2.5 Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozást jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Megrendelő hitel, illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen, ha Megrendelő ellen csőd vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.

2.6 Amennyiben Megrendelő a létrejött szerződéstől a munka befejezése előtt eláll, úgy köteles az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás-nak megtéríteni az elállásból eredő kárát, így különösen a már elvégzett munka értékének 50 %-t, egyedi megrendelés esetén az árajánlatban szereplő munka teljes értékének 100%-t, valamint KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás a munka elvégzésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeit.

 

3. Teljesítési határidő

 

3 Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás a részteljesítés jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Részteljesítés esetén a munka elvégzésének arányában köteles a Megrendelő az árat megfizetni.

4 Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás által közölt munkamegkezdés és befejezés időpontjai tájékoztató jellegűek, melyek az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak. A tájékoztató jellegű időpontokhoz képest a munkák késedelmes megkezdéséből, illetve befejezéséből eredő károkért az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás felelősséget nem vállal.

5 Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás köteles minden tőle joggal elvárható intézkedést megtenni, hogy az eredeti munkamegkezdési és befejezési határidőt betartsa. Ha az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás a munkák megkezdésével a közölt időponthoz képest több, mint 6 (hat) hetes késedelembe esik, úgy a Megrendelő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

 

4. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

 

4.3. Az átadás-átvételre a munkavégzés helyszínén kerül sor. KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás az elvégzett munka átvételével megbízott személyt a Megrendelő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a munka átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult. Amennyiben az átadás-átvételre a Megrendelő által megjelölt helyen kerül sor, úgy az elvégzett munkával kapcsolatos későbbi reklamációt KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás nem fogad el.

4.4. Megrendelő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett munkák tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi kifogásait megtenni, és az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás -al közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Megrendelő nem élt kifogással, KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás a számlát az elfogadott árajánlat szerint elkészíti és átadja Megrendelőnek.

4.5. Megrendelő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a munkára és a használt anyagokra vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg garanciális időn belül. Rejtett hiba esetén az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás a munkavégzéshez használt anyagot megvizsgálja a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi követelményeknek.KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által írt műszaki feltételeknek.

 

5. Árak és fizetési feltételek

 

5.1. Az árlistákban, és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek, érvényesnek csak a konkrét munkára vonatkozó árajánlatban szereplő ár tekinthető.

5.2. Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás a szerződés létrejöttét követően is jogosult a megrendelt munka és anyag árát egyoldalúan felemelni, különösen abban az esetben, illetve, ha a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás oldalán az áremelés nélkül 5%-nál nagyobb költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás köteles a Megrendelő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

5.3. Az átvett munka vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja Megrendelőt. Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvételekor, illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Megrendelő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

5.4. Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás jogosult a Megrendelő részére a határidőben át nem vett munka értékéről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni, aki azt az átvétel elmulasztása ellenére is köteles a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni.

5.5. Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

5.6. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5.7. A fizetési feltételek megsértése esetén KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás jogosult a Megrendelőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Megrendelővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Megrendelővel szemben érvényesíteni.

 

 

7. Felelősség

 

7.1. Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek.

7.2. Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás prospektusaiban, weblapján és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek azok tartalmáért KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás csak abban az esetben vállal felelősséget, ha azt a felek külön egyeztették és erről írásos dokumentum készült.

 

8. Záró rendelkezések

 

8.1. KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás az ÁSZF-t a Megrendelők számára az alábbi helyeken teszi közzé: · Interneten az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás hivatalos honlapján (www.kticsarnok.iwk.hu), · mindenkori székhelyén, jelenleg a 2400 Dunaújváros Vasmű út 41.

8.2. Az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás az ÁSZF esetleges módosításait a 8.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.

8.2. A Megrendelő bármely termék, szolgáltatás megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás valamennyi számláján és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is olvasható.

8.3. A Megrendelő szerződésből származó jogai kizárólag az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás hozzájárulásával ruházhatóak át.

8.4. Amennyiben az KTI Csarnokrendszer Tervező és Építő Vállalkozás és a Megrendelő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Fővárosi Bíróság vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

8.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

8.6. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

8.7. Jelen ÁSZF 2013.02.28. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.